Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Belini.pl
Aktualizowany w dniu 30 grudnia 2021

  1. STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Sklep internetowy BELINI.PL, działający pod adresem www.belini.pl prowadzony jest przez firmę Belini Polska Sp z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod NIP 619-197-71-91 pod numerem REGON 300647927 mieszczącą się w miejscowości  63-640 Bralin, Tabor Wielki 4b (zwany dalej „Sprzedającym”), prowadzi sprzedaż detaliczną oraz dystrybucję towarów za pośrednictwem sieci Internet. Magazyn główny znajduje pod w/w adresem.

1.1 Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin, na adres poczty elektronicznej: sklep@belini.pl oraz pod numerem telefonu: 0048 62 7912583. Reklamacje można składać również pod adresem mailowym reklamacje@belini.pl lub z wykorzystaniem dedykowanego formularza znajdującego się w zakładce „Reklamacje”.

1.2 Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego BELINI.PL towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w walucie przypisanej do wersji językowej sklepu.

1.3  Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu BELINI.PL, jak również opisy towarów, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym BELINI.PL składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie. Przedmiotowa cena i cechy mają charakter wiążący, natomiast na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują go dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

1.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego BELINI.PL, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, dokonywania wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie i nie powoduje zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

1.5 Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego BELINI.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

1.6 W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

1.7 Zgodnie z tolerancjami technologicznymi wymiarów ostatecznych półfabrykatów meblowych w szczególności takich jak płyta oraz obrzeża, dostarczanych do Belini przez producentów, wymiary ostateczne produkowanych mebli zgodnie a ogólnie stosowaną na rynku praktyką zaokrągla się zawsze do pełnego centymetra.

 

  1. TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2.1 Zamówienia w sklepie internetowym BELINI.PL można dokonywać:

a) poprzez strony internetowe sklepu BELINI.PL – wypełniając formularz zakupowy na stronach sklepu,

b) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 62 791 25 83, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18.00 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone lub skrócone).

Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

2.2 Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

2.3 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adresy mailowy lub stacjonarny określone w dziale powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.  Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.4  Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), a także należy dolączyć do niego dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT . Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym BELINI.PL przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

2.5 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

-o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy:

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

-w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

-w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

-w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

-zawartej w drodze aukcji publicznej;

-o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. PŁATNOŚĆ

Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

3.1 W sklepie BELINI.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a) Płatności elektroniczne –  w procesie realizacji e-płatności mogą wybrać Państwo Bank, z którego chcecie zapłacić za towar lub usługę.

b) Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu zamówieniu, numer rachunku bankowego BELINI.PL. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

c) Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania widniejącym w koszyku podczas składania zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji; ta forma płatności jest niedostępna w przypadku gdy łączna cena zamawianych towarów, bez kwoty podatku (netto), przekracza kwotę 15000 zł;

d) Płatność w systemie ratalnym; Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po finalnej akceptacji wniosku ratalnego przez instytucję kredytującą zakup towaru;

e) Płatność za pomocą kart płatniczych. Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem obsługi kart płatniczych widniejącym w koszyku podczas składania zamówienia.

– Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

– Płatność można wykonać za pomocą następujących kart płatniczych : Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

– W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

– Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

f) Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

4. DOSTAWA

4.1 Zamówione towary są dostarczane w miejsce oraz w sposób opisany w umowie sprzedaży.

4.2 Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.

4.3 Czas realizacji zamówień jest oznaczony na karcie produktu. Czas dostawy zależy od kategorii towarowej, typu transportu, rodzaju przesyłki, adresu odbiorcy oraz wybranego sposobu zapłaty.

4.4 Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedającym firmy kurierskiej.

4.5 W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie drogą elektroniczną oraz otrzymuje numer przesyłki celem monitorowania.

4.6 Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

4.7 W momencie dostarczenia przesyłki Kupujący winien ocenić jej stan zewnętrzny. Przesyłka każdorazowo jest dokładnie i szczelnie zapakowana w przezroczystą folię typu stretch oraz nieodklejane banderole firmowe Sprzedającego. W przypadku rozdarć folii stretch, braku banderoli lub widocznych śladów ich ponownego przyklejania, uszkodzeń mechanicznych kartonów lub innych ewidentnych uszkodzeń, należy w obecności kuriera sporządzić protokół odchyleń na tą okoliczność.

4.8 Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół odchyleń (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający precyzyjny opis uszkodzenia, a następnie o tym fakcie poinformować Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty”.

4.9 Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.

4.10 W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

4.11 Dostawy realizujemy tylko na terenie RP.

5. GWARANCJA I SERWIS

5.1 Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym BELINI.PL są objęte gwarancją producenta lub importera (zwanego dalej „Gwarantem”).

5.2 Czas trwania gwarancji uzależniony jest od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego BELINI.PL.

5.3 Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od Gwaranta.

5.4 Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w umowie sprzedaży.

5.5 Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6. REKLAMACJE I ZWROTY

6.1 Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Określenie odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy nabytej zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

6.2 Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub

b) przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją) lub złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady rzeczy (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

6.3 W obu przypadkach Kupujący powinien skontaktować się z działem reklamacji Sprzedającego poprzez dedykowany formularz dostępny w zakładce „Reklamacje” lub pod adresem mailowym  reklamacje@belini.pl  z informacją którą drogę wybrał, aby ustalić dalszy sposób postępowania.

6.4 W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony dokument gwarancyjny.

6.4 Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać poprzez dedykowany formularz dostępny na stronie BELINI.PL, podczas telefonicznego zgłoszenia dokonanego konsultantowi, bądź pod adresem reklamacje@belini.pl.

6.5 Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

6.6 Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady rzeczy jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

6.7 W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie.

6.8 W przypadku zakupów pojedynczych mebli oraz elementów tych samych kolekcji systemowych, Belini nie gwarantuje absolutnej spójności kolorystycznej frontów – dotyczy to frontów meblowych wykonanych z płyty, jak i szkła kolorowego oraz elementów wykonanych z materiałów naturalnych takich jak drewno, kamień, skóra itp. Różnice w odcieniach związane są z różnymi partiami technologicznymi i produkcyjnymi, niepowtarzalnością  wizualną elementów naturalnych oraz zmianami handlowymi wprowadzanymi przez Producentów, na które sklep BELINI.PL nie ma żadnego wpływu.

6.9 Każda wizualizacja /render/ pokazany na karcie oferty przedstawia poglądowe odzwierciedlenie rzeczywistego wyglądu mebla co spowodowane jest zastosowaną perspektywą, typem i modelem monitora, sposobem wyświetlania /4:3 ,16:9 / ustawieniami oraz innymi parametrami informatycznymi które w zależności od zastosowanego hardware mogą ulegać zmianie. W szczególności dotyczy to oryginalnej kolorystyki, faktury materiału jak i zastosowanych elementów zdobniczych takich jak lustra i uchwyty. Szerokość luster jest na sztywno zdefiniowana w stosunku do szerokości frontu i wynosi dla szafy 133cm-659mm, dla szafy 158cm-792mm, dla szafy 200cm-994mm. Uchwyty definiowane są od strony technicznej przez standardowe rozstawy nawiertów 128 mm,192 mm,256mm. Jeżeli maja Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do realnego wyglądu, wielkości, rozmiarów, proporcji /szczególnie tych niezdefiniowanych na ofertach miarowo/elementów prosimy bezwzględnie o kontakt z naszymi konsultantami lub do bezpośredniego odwiedzenia naszych galerii, przed dokonaniem zakupu.

6.10 Prosimy zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty technologiczne

-lustro lub szkło kolorowe na froncie szafy jeżeli zajmuje pełną powierzchnię frontu zawsze przyklejane jest na płycie w kolorze białym

-wymiary podawane na rysunkach technicznych zawsze zaokrąglane są do pełnego centymetra oraz dopuszczalna jest dodatkowo tolerancja wymiarowa +/- 1cm

-używane przez Belini płyty są wodoodporne a nie wodoszczelne -mogą mieć krótkotrwały kontakt z płynami, które należy niezwłocznie z nich usuwać .Należy również zapewnić w pomieszczeniach prawidłową  wentylację. Długotrwałe działanie pary wodnej w zbyt dużym stężeniu będzie  prowadziło do uszkodzenia płyt meblowych. Niedopuszczalny jest kontakt z płynami krawędzi płyt ,które nie są zabezpieczone obrzeżem meblowym

– wszystkie dostępne na rynku płyty wiórowe od wszystkich producentów   ,szczególnie ich długie elementy takie jak drzwi od szaf ,wieńce ,drzwi od meblościanek mogą ulegać odkształceniom  i ugięciom liniowym .Nie jest to wada a cecha materiału takiego jak płyta wiórowa. Ma na to wpływ wilgotność pomieszczenia ,temperatura otoczenia oraz sposób montażu. W takim przypadku Klient po kontakcie ze sprzedawcą musi postępować zgodnie z przekazanymi mu od Sprzedawcy procedurami Producenta płyt

6.11 Prosimy zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty regulaminowe za które nie ponosi odpowiedzialności Belini

-za uszkodzenia mechaniczne wózka i torów jezdnych szaf , zawiasów ,rolet ,elementów szuflad ,prowadnic  oraz innych elementów metalowo-tworzywowych  powstałe z przyczyn innych niż wady tkwiące w produkcie w dniu sprzedaży, a w szczególności uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego używania, oraz normalnego zużycia eksploatacyjnego, w tym naturalnych śladów używania powstających w miejscach współpracy części mechanicznych

-za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania  ,przechowywania ,montażu ,  w szczególności działania zbyt wysokich lub niskich temperatur. Meble przewidziane są do eksploatacji konsumenckiej a nie przemysłowej lub zarobkowej i muszą być używane w takich warunkach bytowych w jakich funkcjonuje prywatnie konsument

-za uszkodzenia powstałe w wyniku jakichkolwiek przeróbek lub montażu niezgodnego z instrukcją montażu i zaleceniami producenta

-za uszkodzenia powstałe w wyniku czyszczenia i konserwacji mebli i innych podzespołów meblowych w szczególności luster niewłaściwymi środkami lub nieprzeznaczonymi do tych celów

-za uszkodzenia spowodowane nadmierna eksploatacją

6.12 Sprzedający w przypadku zgłoszenia przez Kontrahenta reklamacji ma 14 dni na jej rozpatrzenie.7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Zamieszczone na stronach sklepu internetowego BELINI.PL wizualizacje towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru).

7.2 Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego BELINI.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

7.3 BELINI.PL z siedzibą w Taborze Wielkim 4b, 63-640 Bralin jest administratorem danych osobowych pozyskiwanych od Kupujących w sklepie internetowym BELINI.PL. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty). Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez BELINI.PL oraz ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.

7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7.5 Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym BELINI.PL konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

7.6 Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego BELINI.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.

7.7 Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

7.8 Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym www.belini.pl, oraz w wersji pisemnej pod adresem Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin.

7.9 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego BELINI.PL Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego BELINI.PL zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.