Polityka prywatności

I. Definicje

Administrator – BELINI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bralinie, Tabor Wielki 4b, NIP: 6191977191, REGON: 300647927, KRS: 0000286773, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.

BELINI jest administratorem lub współadminstratorem wspólnie z innymi spółkami Grupy Kapitałowej BELINI danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu określoną w Regulaminie.

Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego BELINI.PL dostępny jest pod adresem
https://www.BELINI.pl/regulamin

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.BELINI.pl. Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 16 rok życia.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Obowiązki informacyjne Administratora

Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne BELINI i GK BELINI wynikające z art. 13 RODO.

Administrator deklaruje, że dołożył należytej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.

W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.

III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Administrator reprezentujący BELINI i GK BELINI wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały dedykowane poniższe dane kontaktowe: adres e-mail: iodo@BELINI.pl oraz adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, BELINI Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin.

Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu. Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności merytorycznych, rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

IV. Oświadczenie Administratora

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności  osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim.  Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacje. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych

Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez BELINI i/lub GK BELINI.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

1) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu – dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).

Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),

d) adres e-mail,

e) numer telefonu.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do nawiązania kontaktu telefonicznego lub mailowego celem przeprowadzenia badania mającego na celu sprawdzenie jakości usługi zrealizowanej  w ramach umowy lub postępowania reklamacyjnego.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną, za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera.

2) Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w sklepie internetowym. Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane osobowe są inne niż Kupującego)

a) imię i nazwisko,

b) adres korespondencyjny,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu,

e) powód i dane dotyczące przedmiotu reklamacji.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do nawiązania kontaktu telefonicznego lub mailowego celem przeprowadzenia badania mającego na celu sprawdzenie jakości usługi zrealizowanej  w ramach umowy lub postępowania reklamacyjnego.

3) Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony cel Administratora), przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną, realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu.

4) Marketing behawioralny – przetwarzane danych osobowych Użytkowników, w tym danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści reklamy do indywidualnych preferencji Użytkownika. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej w niniejszym dokumencie.

5) Inne działania marketingowe, w tym organizacja konkursów, programów lojalnościowych oraz innych form promocji GK BELINI – art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą)

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

a)  imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,

c)  adres e-mail,

d) numer telefonu.

W przypadku niektórych form promocji zakres przetwarzanych danych może obejmować dodatkowo:

a) płeć,

b) datę urodzenia,

c) wiek,

d) wizerunek.

5. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników (cyberbezpieczeństwo) – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego BELINI.PL, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. adres IP Urządzenia.

Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze sklepu internetowego BELINI.PL.

VI. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom GK BELINI w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych.

Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a) firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu i/lub instalacji/montażu towarów zakupionych przez  Użytkowników,

b) operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)

c) firmom świadczącym usługi serwisowe/naprawcze towarów zakupionych przez Użytkowników.

Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.

Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysyłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję Klientów z dokonanych zakupów w sklepie internetowym BELINI.PL mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi badania satysfakcji Klientów.

Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2 i 3 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

VII. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane jako:

a) dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

b) dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Serwisie – w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą  umową sprzedaży drogą elektroniczną,

c) dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,

d) dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

VIII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez GK BELINI w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;

b) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

c) prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

IX. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Serwisu BELINI.PL.

Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.