Nasze marki

Gwarancja i instrukcja użytkowania

powrót

1. Instrukcja użytkowania zestawu mebli

 

1.1) Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

1.2) Meble należy użytkować w pomieszczeniach gwarantujących zabezpieczenie przed:

- czynnikami atmosferycznymi, o warunkach wilgotności powietrza 40-70 % i temperaturze powietrza 15-30˚C,

- bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,

Należy dbać, aby fronty mebli (czoła szuflad i drzwi) nie były narażone na tarcie o jakikolwiek element. Zmiana obciążenia szafek przez przechowywanie różnej wagi przedmiotów wiąże się w niektórych przypadkach z potrzebą regulacji samych frontów lub zawieszenia całej szafki.

1.3) W celu zapewnienia właściwego działania systemów amortyzacji i samo ciągu szuflad oraz amortyzacji domyku frontów, należy zamykać szuflady i fronty z odpowiednią siłą.

Zamykanie szuflad i frontów ze zbyt dużą siłą powoduje ograniczone działanie mechanizmów, a w przypadku powtarzających się takich zdarzeń może spowodować ich zniszczenie.

1.4) Powierzchnię mebli, a przede wszystkim fronty, które z reguły są wykonane z bardziej szlachetnego materiału i mniej trwałego niż pozostałe części mebli szczególnie należy chronić przed obiciem i porysowaniem.

1.5) Na blaty (płyty robocze) nie można stawiać gorących przedmiotów, naczyń zwłaszcza bezpośrednio zdjętych z płyty grzewczej, należy zawsze odkładać na deskę lub podkładkę.

1.6) Sprzętów AGD należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Dopuszcza się montowanie sprzętu w ciągu pomiędzy poszczególnymi szafkami,  wyłacznie takiego który posiada na to stosowny atest producenta.

1.7) Należy chronić meble przed działaniem wody. Szczególnie w przypadku wylania wody w okolicach połączeń blatów, należy niezwłocznie po zainstalowaniu tego faktu usunąć wodę suchą szmatką. Należy dbać aby woda nie dostała się z tyłu blatu (od strony ściany) co może spowodować wybrzuszenie blatu oraz nie zalała frontów, które w wyniku tego mogą ulec zniszczeniu.

1.8) Zmywarkę należy otwierać nie wcześniej niż po 15 minutach od zakończenia cyklu mycia, aby uniknąć uderzenia parowego na blat, pomimo zabezpieczenia zgodnego z instrukcją użytkowania.

1.9) W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów odkleiła się folia zabezpieczająca blat przed działaniem wilgoci w okolicach zmywarki, należy przykleić ją ponownie do blatu lub wezwać serwis (usługa odpłatna) w celu dokonania tej usługi pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

1.10) Kroić należy na specjalnie przygotowanych do tego deskach oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, mogącym oddzielić jego strukturę.

1.11) Aby po zamknięciu lodówki ponownie ją otworzyć należy odczekać minimum 1 minutę. Nie stosowanie tej reguły może spowodować wykrzywienie się frontów lub złamanie zaczepów łączących front z drzwiami lodówki.

1.12) Szufladę należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy opierać się o szufladę. Szczególnie należy unikać nadmiernego obciążenia szuflady blisko lub na samym froncie.

1.13) Nie należy opierać się ani poddawać obciążeniom drzwi meblowych.

1.14) Podczas czyszczenia i konserwacji frontów należy używać miękkich i suchych lub lekko wilgotnych tkanin oraz preparatów przystosowanych do konserwacji materiałów z jakich wykonane są fronty. Nie należy używać substancji, których nie znamy i nie jesteśmy pewni, że nie uszkodzą mebli.

1.15) Elementy wykonane z płyty laminowanej (większa odporność na ścieranie) użytej w większości przypadków na korpus mebli i blaty, najlepiej czyścić wilgotną tkaniną, a następnie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą tkaniną.

1.16) Należy dbać, aby śruby połączeń rozłącznych w meblach sypialnianych były dokręcone.

1.17) W razie wątpliwości, co do sposobu użytkowania mebli, przed podjęciem jakiejkolwiek czynności opisanej w niniejszej instrukcji należy skontaktować się z managerem galerii, w której dokonano zakupu.

 

2. Warunki Gwarancji

 

2.1) Wykonawca (Gwarant) udziela dwuletniej gwarancji na swoje wyroby z wyłączeniem sprzętu AGD, tj. 24 miesiące od daty wydania towarów (zestawu mebli) Zamawiającemu. Jeżeli w umowie-zamówieniu montaż był określony po stronie Wykonawcy, data zakończenia montażu traktowana jest jako dzień wydania towaru. Podpis dokonany na protokole odbioru mebli bez wniesienia zastrzeżeń oznacza, że Zamawiający potwierdza brak wad jawnych dostarczonych elementów.

2.2) Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w rzeczy sprzedanej.

2.3) Wykonawca zapewnia, że meble nie zawierają wad i spełniają swą funkcję pod warunkiem używania ich w typowych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad wymienionych w instrukcji użytkowania mebli, a w szczególności zasad wymienionych w instrukcji użytkowania mebli. Firma VERNOTTI group nie odpowiada za wady montażu lub wady powstałe w wyniku uruchomienia zestawu, jeżeli czynności te nie były wykonane przez jej uprawnionych pracowników.

2.4) Wykonawca nie uznaje za wadę odstępstw kolorystycznych i faktury drewna lub materiałów obiciowych, które są wynikiem procesu technologicznego.

2.5) W przypadku gdy Wykonawca uzna reklamację za uzasadnioną, gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Wybór sposobu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy do Wykonawcy.

2.6) W przypadku, gdy zajdzie konieczność wymiany towarów lub elementów wyprodukowanych na bazie materiałów, których Wykonawca już nie posiada w swojej ofercie (np. blat) Zamawiający ma obowiązek wybrać substytucyjny materiał lub towar występujący w zbliżonej cenie z aktualnej oferty, z którego zostanie wykonana wymienna część. Brak Wyboru w terminie jednego miesiąca od daty przedstawienia ofert jest równoznaczny z odstąpieniem od roszczeń z tytułu gwarancji.

2.7) W przypadku dokonania naprawy termin gwarancji dla naprawionego elementu ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy. W razie konieczności wymiany elementów lub całego wyrobu nowy okres gwarancyjny (2 lata) stosuje się tylko do części wymienionej i liczony jest od dnia dokonania wymiany.

2.8) Wszelkie ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży mebli będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Wykonawcy.

2.9) Sprzedawane meble nie są przeznaczone do celów zarobkowych a wyłącznie do użytku domowego. W przypadku wykorzystania mebli nie zgodnie z ich przeznaczeniem Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji.

2.10) W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności z umową opisane w ustawie z dnia 27.07.2002r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu Cywilnego" Dziennik Ustaw nr 141 z dnia 05.09.2002 poz. 1176.

 

3. Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia wad towarów

 

3.1) W przypadku stwierdzenia wady w towarach wykonanych przez innych producentów, na które Zamawiający otrzymał odrębne gwarancje, Zamawiający winien skontaktować się z serwisem właściwym dla danego towaru. W tym przypadku obowiązują zasady postępowania reklamacyjnego przyjęte przez producenta tego towaru.

3.2) W przypadku stwierdzenia wady w meblach wykonanych przez firmę VERNOTTI group, na które Zamawiający otrzymał gwarancję, Zamawiający winien skontaktować się telefonicznie z managerem galerii, w której dokonał zakupu, a następnie dokonać pisemnego zgłoszenia na adres „VERNOTTI group Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin".

3.3) Zgłoszenie powinno zawierać:

- numer umowy

- dane Zamawiającego wraz z dokładnym adresem i nr telefonu zgodnym z umową, adresem e-mail oraz miejsce przechowywania uszkodzonego sprzętu,

- opis wady

- datę stwierdzenia wady.

Do zgłoszenia należy załączyć:

- dokumentację fotograficzną zgłoszonej usterki.

3.4) Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Wykonawca dokona jednej z poniższych czynności:

- uzna zgłoszona reklamację, uzgodni termin i dokona naprawy wadliwej części lub wyrobu,

- w sprawach niejasnych zostanie ustalony termin wykonania oględzin, a decyzja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie podjęta po zgromadzeniu niezbędnych informacji i ekspertyz,

- wystosuje pismo nie uznające reklamacji wraz z ewentualnym kosztorysem za wykonanie naprawy odpłatnie.

3.5) Nabywca ma obowiązek współdziałać z firmą VERNOTTI group z zakresie postępowania reklamacyjnego, a w szczególności ustalić terminy wizyt ekipy serwisowej dogodne dla obu stron oraz uczestnictwa w oględzinach a także gromadzenia i udostępnienia informacji, aby w jednoznaczny sposób ustalić przyczynę i zakres usterki.

3.6) Wykonawca zastrzega, że termin naprawy może zostać przedłużony o czym zostanie pisemnie poinformowany Zamawiający. Termin jest uzależniony przede wszystkim od:

- czasu dobrania przez Zamawiającego innego materiały z aktualnej oferty Wykonawcy w przypadku braku w ofercie materiału, z którego wykonany został wyrób przeznaczony do naprawy lub wymiany:

- od terminu dostawy materiałów przez poddostawców,

- od miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3.7) Niezbędne koszty, związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Koszty związane z transportem wadliwych towarów z zagranicy do siedziby firmy pokrywa Zamawiający. W przypadku stwierdzenia, że reklamacja jest nieuzasadniona, wszystkie koszty łącznie z kosztami dojazdu i naprawy ponosi Zamawiający. Sytuacje, które w szczególności wyłączają uznanie wady zawiera pkt.4.

 

4. Utrata uprawnień i wyłączenie z gwarancji

 

4.1) Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku złego użytkowania wyrobów, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:

- prób wykonania napraw lub poprawek przez osoby nieupoważnione przez Wykonawcę.

- użytkowania mebli nie zgodnie z przeznaczeniem,

- niewłaściwych warunków klimatycznych, a w szczególności nie ogrzewania, zbyt niskiej lub wysokiej wilgotności pomieszczenia, w którym użytkowane są meble,

- niewłaściwej konserwacji i czyszczenia wyrobów np. poprzez użycie niewłaściwych środków do pielęgnacji mebli, które zawierają substancje mogące naruszyć strukturę mebli,

- zabrudzenia wyrobów mogących wpłynąć na ich trwałe uszkodzenia,

- szkód powstałych w wyniku zdemontowania i ponownego zamontowania zestawu mebli.

4.2) Za wadę nie zostaną uznane w szczególności:

- sytuacje, w których wyrób został uszkodzony w wyniku nie należytej regulacji frontów drzwiowych i szuflad mebli,

- wady, uszkodzenia oraz braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze towarów, które mogły zostać wykryte w trakcie odbioru, a nie zostały zgłoszone,

- wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę wyrobu,

- inne uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych i innych okoliczności po odbiorze towaru,

- zamierzone w pierwowzorze przez wykonawcę różnice produktu wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu,

Właściwości wynikające z rodzaju użytych materiałów, a w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem) i folii, gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad drewna,

- wszelkie oczekiwania klienta dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegające od przyjętego przez Wykonawcę standardu za wyjątkiem tych przypadków, w których w umowie-zamówieniu dokonano zapisu o zmianie standardu realizacji umowy,

-reklamacje spowodowane błędnym oznaczeniem lub wyobrażeniem Zamawiającego o produkcie w przypadku, gdy zamówienie realizowane jest w oparciu o symbol produktu,

- zmiany zachodzące naturalnie podczas przeciętnej (normalnej) eksploatacji wyrobów,

- uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru spowodowane działaniem światła.

Uszkodzenia powstałe przez brak sprawnego okapu lub przez nieprawidłowo używane lub funkcjonujące wyroby (urządzenia) elektryczne i gazowe, a w szczególności w przypadku zepsucia się tych urządzeń lub wpływu użytkowania urządzeń nie przeznaczonych do zabudowy,

- kurczenie i odklejanie folii w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury, a w szczególności: na skutek zbyt długiego okresu otwarcia urządzeń grzejnych lub w przypadku, gdy jest to spowodowane wpływem urządzeń nie polecanych przez Wykonawcę zakupionych przez Zamawiającego we własnym zakresie oraz we frontach nap płytami gazowymi, w których odkręcanie-zapalanie palnika bez naczynia lub większego płomienia niż średnica pozostawionego nad palnikiem naczynia spowodować może uszkodzenia,

- w sytuacjach, w których Zamawiający podczas dokonania pierwszej naprawy nie zgodził się na inne rozwiązania zapewniające usunięcie wady. Inne rozwiązanie będzie proponowane w przypadku, gdy był popełniony  błąd w etapie projektowym i istnieje duże prawdopodobieństwo ponownego powstania wady przy zachowaniu pierwotnego rozwiązania,

- wypaczenie się frontów w wyniku dużych zmian lub złych warunków klimatycznych w pomieszczeniu jak również wyniku złego korzystania z lodówki (otwarcie lodówki bezpośrednio po jej zamknięciu),

- skrzypienie wyrobów wynikające z poluzowania się połączeń rozłączonych lub innych powodów,

- sytuacje, w których reklamowana jest funkcjonalność lub estetyka wyrobu, czy zestawu jeżeli był on wykonany właściwie dla projektu zleconego lub został zaakceptowany przez Zamawiającego oraz zgodnie ze standardami przez Wykonawcę.

4.3) Z gwarancji wyłączone są czynności regulacyjne opisane w niniejszej instrukcji.

4.4) Wykonawca gwarantuje, że materiał jak i zastosowania, technika oraz technologia zapewni Państwu komfort w użytkowaniu zakupionego towaru przez długi okres czasu, stosując się do uwag zawartych w gwarancji i instrukcji użytkowania mebli.